Algemene voorwaarden

Definities

 • “BeterLes”: Hieronder dient te worden verstaan de betreffende hierna genoemde vennootschap waarmee de overeenkomst is gesloten:
  • BeterLes (KvK: 78763282)
 • “Overeenkomst”: iedere overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden voor verkoop, levering en verhuur ingevolge artikel 1 van geldigheid zijn verklaard;
 • “Cursist”: de natuurlijke persoon die een cursus of examen bijwoont;
 • “Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met BeterLes;
 • “Opleiding” / “Cursus”: een door BeterLes verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, rijbewijskeuring, cursus, studie- of themadag, workshop danwel enige andere vorm van opleiding;
 • “Rijopleiding”: opleiding die dient tot het behalen van een rijbewijs, c.q. het verhogen van de rijvaardigheid;
 • “Compact opleiding”: een rijopleiding met een vooraf vastgesteld aantal lessen tegen een vooraf overeengekomen totaalprijs;
 • “Losse rijopleiding”: een rijopleiding zonder een vooraf vastgesteld aantal lessen, waarbij gedurende de opleiding in overleg met de instructeur of kantoormedewerker nieuwe afspraken voor lessen en examen worden gemaakt;
 • “Beroepsopleiding”: opleiding niet zijnde een rijopleiding, gericht op het verkrijgen van kennis en/of het aanleren van vaardigheden voor het uit te oefenen beroep;
 • “Theoretische cursus”: collectieve opleiding niet zijnde een beroepsopleiding;
 • “Schriftelijk”: per brief, inschrijfformulier, lesovereenkomst, e-mail of WhatsApp bericht;
 • “Werkdag”: een van de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen als vastgelegd in lid 3 van de Algemene Termijnenwet;
 • “Taalniveau B1”: staat voor eenvoudig Nederlands. De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten op taalniveau B1. B1 heeft men bij de start van het MBO-onderwijs.

Artikel 1 – Geldigheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door BeterLes gesloten overeenkomsten met cursisten en/of klanten. Het volgen van een opleiding bij BeterLes geldt automatisch als acceptatie van deze voorwaarden. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door BeterLes uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 3. Indien op een overeenkomst tussen de cursist en/of klant en BeterLes deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt de cursist en/of klant in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventueel latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 4. Indien BeterLes bij een wijziging van zijn Algemene Voorwaarden een nieuwe revisie hiervan publiceert, blijven tussen partijen de voorwaarden van kracht die de cursist en/of klant als laatste hebben geaccepteerd.
 5. Op sommige diensten, zoals het afnemen van examens bij externe exameninstituten, zijn specifieke, door het betreffende instituut opgestelde voorwaarden van kracht. Door acceptatie van de algemene voorwaarden van BeterLes, accepteert de cursist en/of klant tevens de algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld en worden gehanteerd door het betreffende externe instituut.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte nadrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn (tenzij nadrukkelijk anders vermeld) geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is BeterLes gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en/of condities te wijzigen.
 2. Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht BeterLes niet tot acceptatie van de opdracht.
 3. Aanvullingen en/of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en/of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 3 – Inschrijving

 1. Een overeenkomst komt tot stand als BeterLes een bewijs van de cursist en/of klant heeft ontvangen dat deze de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd en:
  1. een door een cursist en/of klant ingevuld en ondertekend, inschrijf- of incassoformulier, of;
  2. een door een cursist en/of klant ingevulde en ondertekende lesovereenkomst, of;
  3. een door een cursist en/of klant gemaakte inschrijving via de webwinkel of –portal, of;
  4. een door de cursist en/of klant geaccepteerde en ondertekende offerte of opdracht-bevestiging van BeterLes.
 2. Op het moment van aangaan van de overeenkomst, zal de cursist en/of klant (voor zover dat nog niet eerder is gebeurd) de geldende Algemene Voorwaarden per email ontvangen.
 3. De cursist en/of klant is verplicht op het eerste verzoek van BeterLes alle relevante (persoons-/bedrijfs-) gegevens en/of informatie aan BeterLes ter beschikking te stellen. BeterLes is niet aansprakelijk voor foutief verstrekte gegevens. BeterLes gaat uiterst vertrouwelijk met deze gegevens om. De cursist en/of klant geeft BeterLes toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken voor de administratie van BeterLes en de communicatie met de betreffende (examen-)instituten.
 4. BeterLes hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. BeterLes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming. BeterLes heeft een heldere en transparantie uitleg hierover beschreven in de privacy policy. Dit document is te downloaden op onze site: https://www.beterles.nl/privacy-cookiebeleid
 5. BeterLes faciliteert diverse (software)applicaties waarmee de cursist en/of klant inzage heeft in de persoonsgegevens van de cursist en/of zijn cursusvorderingen en/of behaalde examenresultaten. De cursist geeft BeterLes toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor deze doeleinden.
 6. Een cursist en/of klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en wijzigen van de juiste contactgegevens.
 7. Zowel de cursist als de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
 8. BeterLes kan zonder opgaaf van reden(en) een aanvraag en/of inschrijving van een cursist en/of klant afwijzen.
 9. Afspraken en overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van BeterLes binden BeterLes niet, voor zover ze door BeterLes niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 – Algemeen

 1. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij BeterLes. Een cursist mag het door BeterLes opgestelde en/of door BeterLes te beschikking gestelde cursusmateriaal uitsluitend voor zichzelf gebruiken. Het is de cursist verboden het cursusmateriaal te verspreiden, of er video- en/of geluidsopname van te maken. Tevens is het de cursist verboden om video- en/of geluidsopname te maken van de door BeterLes verzorgde training, cursus of opleiding.
 2. Als een cursist is gestart met een cursus vindt geen restitutie van cursusgeld meer plaats.
 3. Een cursist dient aanwijzingen en opdrachten van een docent of examinator altijd direct op te volgen.
 4. Een cursist dient gedurende de opleiding en/of het examen alle wettelijk verplichte documenten bij zich te dragen.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

 1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Als uitzondering hierop geldt de losse rijopleiding. Indien bij deze opleiding tussentijds de prijzen worden aangepast, zal dit ruimschoots vooraf worden gecommuniceerd. De cursist en/of klant is in dat geval gerechtigd om de overeenkomst binnen 14 dagen op te schorten danwel te ontbinden. Dit ontslaat hem echter niet van de reeds ontstane verplichtingen.
 2. Indien na het aangaan van de overeenkomst de exploitatiekosten, zoals lonen, sociale lasten, omzetbelasting, autokosten, brandstof e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. BeterLes is gerechtigd tijdens de overeenkomst de prijs te verhogen.
 3. Bij betaling per factuur geldt een uiterste betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij latere betaling is de cursist en/of klant aan BeterLes 15% van het factuurbedrag (met een minimum van EUR 40,00) extra verschuldigd, eventueel vermeerderd met de kosten van rechtsbijstand en proceskosten.
 4. Facturen kunnen uitsluitend contant, per pin, bankoverboeking, automatische incasso of iDeal betaald worden.
 5. Zolang de cursist en/of klant de opleidings- en/of examenkosten aan BeterLes niet, of niet volledig heeft betaald, mag BeterLes een bewijs van slagen achterhouden. Tevens heeft BeterLes het recht om de cursist de toegang tot het examen te ontzeggen. Dit ontslaat de cursist en/of klant echter niet van zijn verplichtingen jegens BeterLes.

Artikel 6 – Verplaatsing of annuleren

 1. Een klant en/of cursist die een deelname aan een les, opleiding, training of cursus wilt verplaatsen of annuleren, doet dat via mail, persoonlijk of telefonisch, tijdens kantoortijden van een vestiging van BeterLes bij een medewerker van de afdeling Planning van BeterLes en niet bij een docent of instructeur.
 2. Verplaatsing
  1. Tot 1 week voor de cursusdatum kan de klant en/of cursist deelname aan een beroepsopleiding cursus laten verplaatsen naar een andere datum.
  2. Verplaatsing van een beroepsopleiding cursus buiten 3 weken voor aanvang is kosteloos. Bij verplaatsing van een cursus 3 tot 1 weken voor aanvang wordt er € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
  3. Voorwaarden voor verplaatsing zijn dat er nog plek beschikbaar is en dat de cursus plaatsvindt binnen een periode van 6 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum. Verzoeken tot verplaatsing binnen 1 week voor aanvang van de cursus worden niet gehonoreerd: zie de annuleringsvoorwaarden.
  4. BeterLes heeft het recht de les, opleiding, training of cursus te verplaatsen. Dit wordt tijdig doorgegeven aan de klant en/of cursist met een nieuw voorstel. Als er geen passende oplossing wordt gevonden zal restitutie van de opleidingskosten binnen 30 dagen plaatsvinden.
 3. Annulering
  1. Annuleren van een reeds afgesproken praktijkles van een losse rijopleiding dient door de klant en/of cursist uiterlijk twee werkdagen voor aanvang te geschieden. Bij latere annulering of niet verschijnen wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht.
  2. Bij overige opleidingen rekent BeterLes de volgende annuleringskosten aan de klant en/of cursist:
   1. 25% van de cursusprijs bij annulering eerder dan 4 weken voor aanvang;
   2. 50% van de cursusprijs bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang;
   3. 75% van de cursusprijs bij annulering tussen 2 weken en 1 werkdag voor aanvang;
   4. 100% van de cursusprijs bij annulering op de lesdag en ná aanvang van de opleiding.
  3. BeterLes heeft het recht de les, opleiding, training of cursus te annuleren. Dit wordt tijdig doorgegeven aan de klant en/of cursist met een nieuw voorstel. Als er geen passende oplossing wordt gevonden zal restitutie van de opleidingskosten binnen 30 dagen plaatsvinden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht webwinkel

 1. Bij aankoop van een opleiding via de webwinkel heeft de klant en/of cursist het recht om deze binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. BeterLes mag de klant en/of cursist vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in vanaf de datum van aankoop.
 3. Als de klant en/of cursist gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van ondubbelzinnige wijze aan BeterLes (bijv. een email naar info@beterles.nl)
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant en/of cursist.
 5. BeterLes vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij BeterLes aanbiedt het product zelf af te halen, mag BeterLes wachten met terugbetalen tot het lesmateriaal is ontvangen of tot de klant en/of cursist aantoont dat hij het lesmateriaal heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 6. BeterLes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 7. Uitoefening van het herroepingsrecht bij lesmateriaal
  1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 bedoelde melding, zendt de klant en/of cursist het lesmateriaal terug, of overhandigt hij dit aan een medewerker van BeterLes.
  2. De klant en/of cursist zal zorgvuldig omgaan met het materiaal en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 8. BeterLes zal de overeenkomst uitsluiten van het herroepingsrecht als:
  1. De dienst met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en/of cursist is uitgevoerd;
  2. De ingeplande datum en tijden van de opleiding binnen 14 dagen is geweest of al verstreken zijn, ongeacht of de cursist wel of niet aanwezig is geweest;
  3. Het lesmateriaal niet in originele staat of niet binnen 14 dagen geretourneerd is.

Artikel 8 – Examen

 1. Een cursist mag deelnemen aan een examen als:
  1. de cursist voldoet aan de examenvoorwaarden;
  2. hij of zij kan aantonen dat hij de examenvoorwaarden heeft geaccepteerd;
  3. hij of zij aan de examinator een geldig identiteitsbewijs kan tonen.
 2. BeterLes mag een examen annuleren als de werkdag ervóór het examen- of lesgeld nog niet is betaald. Dit ontslaat de cursist en/of klant echter niet van zijn betalingsverplichting.
 3. Het exameninstituut bepaalt de regels omtrent het aanvragen en/of afleggen van een examen.
 4. Indien het examen is aangevraagd, dient het volledige examengeld te worden betaald. Het exameninstituut bepaalt of en wanneer sprake is van restitutie van examengeld.
 5. Als een examen door toedoen van een cursist niet kan doorgaan, vindt geen restitutie plaats van betaald examengeld, dan wel dient nog verschuldigd les- en/of examengeld direct te worden betaald.

Artikel 9 – Verplichtingen klant en/of cursist

 1. De klant en/of cursist is verplicht om:
  1. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats van de te volgen lessen en examens. Indien de cursist zonder tijdige annulering niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is de klant en/of cursist gehouden het volledige lesgeld aan BeterLes te voldoen;
  2. een melding te doen aan BeterLes voor eventuele medische klachten en/of beperkingen die invloed (kunnen) hebben op de bevoegdheid en/of geschiktheid tot het besturen van het motorrijtuig en/of het bedienen van machines die tijdens de opleiding en/of het examen dienen te worden bestuurd en/of bediend;
  3. te allen tijde een geldig en officieel legitimatiebewijs van zichzelf bij zich te dragen;
  4. een geldig rijbewijs te bezitten en bij zich te dragen voor de categorie waarvoor dit wettelijk verplicht is;
  5. beheersing te hebben van de Nederlandse taal op taalniveau B1, tenzij de opleiding die klant en/of cursist volgt in een andere taal wordt gegeven;
  6. BeterLes tijdig in kennis te stellen van veranderingen aan zijn persoonsgegevens;
  7. voorafgaand aan de opleiding een melding te doen aan BeterLes indien er sprake is van ontzegging van de rijbevoegdheid;
  8. voorafgaand aan de opleiding een melding te doen aan BeterLes indien de cursist onder invloed verkeert van alcohol en/of drugs.
 2. BeterLes is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de klant en/of cursist verzuimt zich aan zijn verplichtingen te houden en/of verzuimt tijdig melding te doen van punten uit artikel 9.1. Dit ontslaat de cursist en/of klant echter niet van zijn of haar betalingsverplichting.

Artikel 10 – Theorie cursusgarantie

 1. BeterLes biedt een theoriecursus garantie aan. Wanneer de cursist 80% of meer van de lessen aanwezig is geweest bij de theoretische cursus en zakt voor het theorie examen. Dan mag de cursist, indien gewenst, de eerstvolgende 4 theorie lessen gratis nogmaals volgen.

Artikel 11 – Beperking aansprakelijkheid

 1. BeterLes geeft bij een uitnodiging voor een opleiding of examen aan of een cursist bijzondere persoonlijke beschermingsmiddelen moet meenemen en/of dragen. Als de cursist deze niet of niet goed draagt, is BeterLes niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg daarvan.
 2. BeterLes is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen of nalaten van een cursist, die niet handelt volgens aanwijzingen en/of opdrachten van een docent.
 3. BeterLes is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt aan of door een cursist, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van BeterLes.
 4. De aansprakelijkheid van BeterLes wordt beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: het bedrag dat de verzekeraar van BeterLes uitkeert plus het eigen risico van BeterLes of de totale cursusprijs.
 5. In het geval dat de klant en/of cursist binnen de huidige wetgeving (RVV 1990) wordt aangemerkt als juridisch bestuurder is hij aansprakelijk voor bekeuringen, schades en aansprakelijkheden die zijn veroorzaakt tijdens de opleiding.
 6. De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke eigendommen en bezittingen. BeterLes is in géén geval aansprakelijk voor diefstal of verlies hiervan tijdens een cursus of examen.
 7. De verantwoordelijkheden ten behoeve van het verkrijgen van subsidie en eventuele loonsuppletie ligt bij de werkgever van de cursist. Bij fouten in de procedure kan BeterLes nimmer aansprakelijk worden gesteld. Gedurende het gehele subsidietraject zijn prijs- en wetswijzigingen onder voorbehoud.
 8. Middels diverse (technologische) methoden voorziet BeterLes de cursist en/of de klant van informatie over gevolgde en/of te volgen opleidingen en/of behaalde resultaten. Daar deze informatie uit verschillende bronnen afkomstig kan zijn, is BeterLes is niet aansprakelijk voor de juistheid van deze informatie.

Artikel 12 – Klachten en toepasselijk recht

 1. Een cursist en/of klant kan een klacht over BeterLes indienen via de klachtenprocedure op de website van BeterLes.
 2. De klacht wordt conform de klachtenprocedure behandelt. Dit document is te bekijken op onze site: https://www.beterles.nl/klachtenregeling
 3. Op deze overeenkomst en geschillen tussen de cursist en BeterLes is Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13 – Aanvullende en/of afwijkende bepalingen voor BeterLes

 1. Bij BeterLes kunnen cursisten zich alleen inschrijven voor de opleidingen: Vrachtauto (C1 & C), Vrachtauto + Aanhangwagen (C1E & CE), Bus (D), Bus + Aanhangwagen (DE), Tractor (T), Code 95 inclusief nascholing en veiligheidstrainingen.
 2. BeterLes is geregistreerd als instelling bij het CRKBO register.
 3. Een cursist heeft bij BeterLes 14 dagen bedenktijd vanaf de datum van inschrijving of aankoop.